Qendra e Trajnimit MË SHUMË Vizioni MË SHUMË Të mbështesim komunat në përmirësimin e shërbimeve në nivelin lokal, forcimin e qeverisjes lokale
dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve përmes
zhvillimit të kapaciteteve të zyrtarëve komunalë.
Misioni MË SHUMË Qendra e Trajnimit e AKK-së si mision ka zhvillimin dhe menaxhimin e një sistemi të trajnimit të
institucionalizuar dhe të qëndrueshëm për komunat anëtare të tij në të gjithë Kosovën.
Oferta e trajnimeve

Oferta e Trajnimeve

trainings
7
Trajnime
Users Icon
20
Pjesëmarrës
percentage_3155
15
niveli i kënaqshmërisë

Donatorët