Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë[1], mbrojtjes së klimës dhe transportit

Tranzicioni i energjisë EU4: Konventa e Kryetarëve të Komunave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Asociacioni i Komunave te Kosovës eshte duke mbështetur zbatimin e projektit: Tranzicioni energjetik EU4: Konventa e Kryetarëve të Komunave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, i cili është projekt me shumë donatorë që bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Projekti zbatohet nga GIZ-i në Ballkanin Perëndimor dhe nga CPMA në Turqi. Ky projekt do të merret me ndryshimet klimatike dhe do ta mbështesë tranzicionin energjetik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi përmes një ndikimi të shtuar të Konventës së Kryetarëve të Komunave për Iniciativën e Klimës dhe Energjisë (KK-së) në rajon dhe do t’i mbështesë autoritetet komunale që ambiciet e tyre për ta reduktuar emetimin e gazrave serrë (GS-ve) t’i bëjnë realitet dhe ta shtojnë rezistencën ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike, duke e marrë parasysh diversitetin në terren.

Ne vazhdimësi te këtij projekti, është shpallur kjo thirrje për projekt-propozim: Realizimi i projekteve në fushat e energjisë (efiçiencës së energjisë dhe SER-së), mbrojtjes së klimës dhe transportit për komunat dhe qytetet në Kosovë.

Aplikuesit (Komunat e Kosovës) mund të dërgojnë pyetjet dhe çështjet për sqarim tek Asociacioni i Komunave të Kosovës, ne email adresën dardangjevori@komunat-ks.net deri me datë 15 Korrik 2022. Pyetjet e pranuara pas kësaj kohe nuk do te marrin përgjigje. Përderisa te gjitha pyetjet dhe përgjigjet pasuese do te publikohen ne uebfaqen e Asociacionit te Komunave te Kosovës.

Perfundimishte, Aplikuesit (Komunat e Kosovës) duhet te plotësojne, nënshkruajn dhe vulosin ‘Formularin e aplikimit’  

SHQIP Forma e Aplikimit ,  

SRPSKI Prijavni Formular,

TURKCE Basvuru formu  

Dhe e dërgoni formularin e plotësuar për shqyrtim të mëtejshëm tek Asociacioni i Komunave te Kosovës, ne email adresën dardangjevori@komunat-ks.net, deri te Premten me 12 Gusht 2022.

SHENIM: Pas përfundimit te 3 sesioneve informuese për këtë thirrje për propozim, te interesuarit mund te marrin video incizimet, prezantimet përcjellëse dhe dokumentin me pyetje dhe përgjigje nga ky LINK