Thirrje për pjesëmarrje në Grupin e të Mësuarit për Qasjet Sociale

Asociacioni i Komunave të Kosovës ftonkomunate interesuara që të marrin pjesë në Grupet e Mësimit për qasjet sociale në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Axhendën 2030 dhe Parimit Mos Lini Askënd Mbrapa”, dhe “Promovimi dhe rritja e modeleve për përfshirjen e pakicave dhe grupet e tjera të cenueshme në Ballkanin Perëndimor”, zbatuar nga NALAS dhe Asociacionet anëtare të qeverive lokale të Ballkanit Perëndimor.

Komuna e interesuar mund të aplikojë për njërën nga qasjet e mëposhtme sociale dhe Grupet e tyre Mësimore që do të krijohen dhe zbatohen nga Asociacionet nikoqire të Qeverisjes Lokale nga Ballkani Perëndimor me ç’rast zyrëtarët komunal do të kanë mundësinë që përvojat dhe njohuritë t’i ndajnë me homologët e tyre rajonal si dhe të marrin pjesë në ngjarjet rajonale për:

Qendrat e Kujdesit Ditor
Ngritja e Vetëdijes
Ekipet Mobile të Intervenimit
Forumi për Dialogun Social
Komisioner i Pakicave
Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Rrezikut nga Katastrofat

 

Komunat e interesuara duhet të dorëzojnë Formularin e Aplikimit (Shtojca 2). Formulari duhet të dorëzohet me e-mail në adresën nergis.gjinolli@komunat-ks.net jo më vonë se 13 shtator 2021.

Grupet Mësimore të cilat do të zhvillohen nëgjuhën angleze janë pjesë përbërëse e procesit të zhvillimit afatgjatë të kapaciteteve të ofruara nga projekti në shkallëzimin/përmirësimin e Qasjeve Sociale. Prandaj, Komunat që morën pjesë në uebinaret e NALAS mbi Qasjet Sociale dhe përfunduan me sukses kurset përkatëse të E-Learning inkurajohen të shprehin interes për të marrë pjesë në Grupet e të Mësuarit.

Grupet Mësimore janë zhvilluar në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Axhendën 2030 dhe partimit Mos Lini Askënd Mbrapa” dhe Promovimi dhe rritja e modeleve për përfshirjen e pakicave dhe grupeve të tjera të cenueshme në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga NALAS në bashkëpunim me GIZ në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe Shtetit Federal të Schlesswig Holstein.

Ftese per Komunat

Shtojca 2_Formular per Aplikim