Istorija

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) osnovana je 2001 godine nakon prvih demokratskih opštinskih izbora na Kosovu održanih posle rata. Osnivanje
Asocijacije Kosovskih Opština zasniva se na članu 10 Evropske Povelje za Lokalnu samoupravu u okviru Saveta Evrope (pravo na pridruživanje). AKO je neprofitabilna organizacija, pravno lice koje zastupa opšte interese njenih članica – lokalnih organa. Članovi Asocijacije su lokalni organi Kosova.

Lokalni organi se učlanjuju u Asocijaciju iz Skupštine asocijacije nakon odluke donete od Skupštine opštine. AKO se angažuje da se na Kosovu implementiraju pravila iz Evropske Povelje za lokalnu samoupravu.

Misija

Misija Asocijacije Kosovskih Opština jeste da stvori efikasno, stabilno i demokratsko lokalno upravljanje, putem zajedničkih napora sa opštinama i da se preko njih postigne jedan učinak visokog kvaliteta u službi potreba za svoje članove.

Cilj

„da se formira jedna efikasna lokalna,stabilna i demokratska uprava”

Ciljevi

Poboljšanje zakonske strukture samouprave i prakticne efikasnosti u njenoj primeni;
Stimulisanje decentralizacije vlasti, kroz prakticnu podršku i koparticipaciju, na ravnopravnoj osnovi, izmedu Centralnih i Lokalnih Vlasti;
Širenje javne podrške lokalnoj demokratiji koja uključuje građane i poslovno društvo i jačanje poverenja u samo-organizovanje i njihovu spremnost da uzmu učešće u lokalnoj upravi;
Povećanje broja kompetencija, znanja i opštinskih kapaciteta radi osiguranja visoko kvalitetnih lokalnih usluga;