Kolegjiumet Profesionale

Kolegjiumet e AKK-së (19) janë një ndër mekanizmat bazik të AKK-së dhe janë të konceptuar në atë mënyrë që të përfshijnë në vete të gjitha komunat, përkatësisht drejtorët e drejtorive komunale apo zyrtarët në secilin sektorë.

Kolegjiumi për Urbanizëm është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Urbanizëm

Kolegjiumi për Kulturë Rini Dhe Sport është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët pë

Asociacioni i Komunave të Kosovës themelon  Grupin e Zyrtarëve Komunal për Menaxhim të Mbeturin

Kolegjiumi / Grupi Punues për Energji është një mekanizëm, që përfshin gjithë Menaxherët/Zyr

Kolegjiumi për Teknologji Informative është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët për

Kolegjiumi për Transparencë është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët për Transpare

Kolegjiumi për Prokurim është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët për Prokurim të K

Kolegjiumi për Personel është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët për Personel të K

Kolegjiumi i Zyrtarve Ligjorë është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët Ligjor të Ko

Kolegjiumi për Kryesues të Kuvendeve Komunale është një mekanizëm, që përfshin gjithë Kryesu

Kolegjiumi për Shërbime Publike është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët  për Sh

Kolegjiumi për Arsim është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Arsim të Komuna

Kolegjiumi për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale është një mekanizëm, që përfshin gjithë Dr

Kolegjiumi për Buxhet e Financa është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Buxhe

Kolegjiumi për Zhvillim Ekonomik Lokal është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët pë

Kolegjiumi për Inspecion Komunal është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Insp

Kolegjiumi për Planifikim Hapsinor është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Pl

Kolegjiumi për Administratë është një mekanizëm, që përfshin gjithë Drejtorët për Administ

Kolegjiumi për Integrime Evropiane është një mekanizëm, që përfshin gjithë Zyrtarët për Int