AKO je uspela da zastupa i zaštiti interese opština u mnogim zakonima, nacionalnoj strategiji, pravilnicima, administrativnim uputstvima i ostalim podzakonskim aktima, učestvujući direktno u radnim zakonodavnim grupama u procesu izrade, ali i donošenju amandmana na ove zakone.

AKO je bila učesnica i bila je konsultovana u zakonodavnom procesu i kreiranju politike za sledeće zakone/politike: prostornom planiranju, javnim uslugama, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, finansijama i budžetu, administraciji, budžetu, ekonomiji i razvoju, opštinskoj inspekciji, evropskim integracijama, javnoj nabavci, transparetnosti, informativnoj tehnologiji, ljudskim resursima itd.

Takođe, AKO je aktivni deo u različitim vladinim radnim grupama.