AKK ka arritur me sukses përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të komunave në shumë ligje, strategji kombëtare, rregullore, udhëzime administrative dhe akte tjera nënligjore duke marrë pjesë direkte në grupe punuese legjislative në procesin e hartimit, por edhe amandamentimit të këtyre ligjeve.

AKK-ja ka qenë pjesëmarrëse dhe e konsultuar në procesin legjislativ/politikëbërës për këto ligje/politika: planifikim hapësinor, shërbime publike,  arsim, kulturë, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, financa dhe buxhet, administratë, ekonomi dhe zhvillim, inspeksionin komunal, integrime evropiane, prokurim publik, transparencë, teknologji informative, burime njerëzore etj.

Poashtu, AKK është pjesë aktive në grupe të ndryshme punuese qeveritare.