G.IMRI AHMETI IZABRAN JE ZA PREDSEDNIKA ASOCIJACIJE KOSOVSKIH OPŠTINABy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) održala je godišnju Generalnu skupštinu kojoj su prisustvovali delegati iz opština Republike Kosova i gradonačelnici opština. Skupština je većinom glasova izabrala gradonačelnika Lipljana g.Imri Ahmeti za predsednika Asocijacije Kosovskih Opština. Dosadašnji vršilac dužnosti predsednika AKO-a, g. Xhafer Gashi, otvorio je rad Skupštine, dok su godišnji izveštaji 2019. i planovi za 2020.godinu usvojeni većinom glasova. Održavanje ove Skupštine trebalo je da bude održano u martu mesecu, ali je odloženo zbog pandemije Covid-19.

Godišnja generalna skupština AKO-a danas je raspravljala o godišnjim izveštajima o radu za 2019. godinu i razmotrila je Plan rada AKO-a za 2020. godinu, kao i o pitanjima lobiranja u interesu kosovskih opština tokom ove godine.

Tokom prezentacije Izveštaja o radu AKO-a za 2019. godinu, v.d. predsednika Xhafer Gashi, između ostalih, rekao je da je „i tokom 2019. godine, Asocijacija Kosovskih Opština radila na zastupanju i zaštiti interesa opština, pružanju unapređenih usluga i poboljšanju učinka opština, konsolidaciji i jačanju novih struktura AKO-a i dobrog finansijskog učinka. Ove aktivnosti se zasnivaju na Strateškom planu AKO-a za 2016-2020, Godišnjem planu 2019, kao i na zakonodavnom dnevnom redu Vlade i Parlamenta kao i na godišnjim prioritetima koje su postavile rukovodeće strukture“.

Takođe je dodao da je „AKO uključena u zakonodavnu agendu Vlade i Skupštine Kosova, tako što je deo radnih grupa u razmatranju nacrta- zakona i drugih pravnih akata u izvršnoj vlasti i učestvovala je u parlamentarnim telima na sastancima i nekoliko javnih rasprava, radi podrške stavova i interesa opština Republike Kosova. Za 2019. Godinu, Vlada Kosova je odobrila zakonodavni program koji uključuje 74 nacrta- zakona, od kojih je AKO izabrala 22 nacrta- zakona, koji regulišu nadležnosti ili uvode obaveze za lokalni nivo.

U ovom periodu lobiranja, AKO je bila fokusirana na: Nacrt- zakon o finansiranju lokalne samouprave, Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), Nacrt zakona o šumama, Nacrt- zakon o javnim preduzećima i Nacrt- zakon o inspekcijama.

Iz zahteva, preporuka i predloga AKO-a za centralni nivo, 70% preporuka i predloga AKO-a ugrađeno je u nacrte- zakona i druge pravne akte, dok je naš cilj bio 60%. Tokom 2019.godine, AKO je nastavila da održava stalni kontakt i komunikaciju sa opštinama. Ukupno je opštinama poslato 115 različitih obaveštenja, izveštaja, povratnih informacija, nacrta- zakona, nacrta propisa, preporuka, predloženih stavova itd. “ – rekao je između ostalih gradonačelnik Gashi.

Što se tiče izbora novog predsednika AKO-a i popunjavanja odbora AKO-a, predsednik opštine Gnjilane g. Lutfi Haziri zahvalio je predsedniku g.Agim Veliu i zameniku predsednika g.Xhafer Gashi na uspešnom rukovođenju AKO-om, predložio je gradonačelnika Lipljana, g. Imri Ahmeti za predsednika AKO-a i g.Sokol Haliti za člana odbora AKO-a.

Članovi Skupštine, većinom glasova izabrali su g. Imri Ahmeti za predsednika AKO-a i popunili odbor AKO-a gradonačelnikom g.Sokol Haliti.

Delegati Generalne skupštine AKO-a nakon diskusija jednoglasno su odobrili Godišnje izveštaje AKO-a za 2018. godinu.

Dok je izvršni direktor g. Sazan Ibrahimi ukratko predstavio plan rada za ovu godinu i oblike lobiranja u interesu kosovskih opština koje su dobile odobrenje delegata Generalne skupštine AKO-a. G.Ibrahimi predstavio je četiri cilja plana za 2020. godinu i nacrte zakona koje će se Asocijacija kosovskih opština sa posebnim naglaskom usredsrediti na lobiranje prema interesima lokalne uprave Kosova.

Na današnjem sastanku Generalne skupštine AKO-a raspravljala se o predlogu- izmene članarine. Nakon diskusija, Skupština je većinom glasova odobrila predlog Odbora AKO-a o povećanju članarine opština sa 0,10 centi po glavi stanovnika, koliko je trenutno, na 0,15 centi po glavi stanovnika.

S tim u vezi, rečeno je da Asocijacija Kosovskih Opština ima kontinuirani cilj da izgradi sistem finansijske stabilnosti koji garantuje očuvanje njene funkcionalne i statutarne nezavisnosti. Takođe tokom ovih godina, AKO je povećala obim usluga u odnosu na opštine, obeležavajući još jednu konsolidaciju u pogledu usluga i organizacionog aspekta uopšte. Učinak AKO-a u ovom pogledu su pozitivno prihvatile i ocenile opštine članice, ali i drugi partneri AKO-a.
Gradonačelnici su zatim raspravljali o pitanjima lobiranja u interesu opština Republike Kosova, gde je Skupština većinom glasova odobrila Deklaraciju o lokalnim politikama u Republici Kosova.