SAVET GRADONAČELNIKA DISKUTOVAO JE O OPŠTINSKIM BUDŽETSKIM PROBLEMIMA 2020 SA MINISTROM FINANSIJA I TRANSFERABy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština, preko mehanizma Saveta gradonačelnika, održala je jedan sastanak sa gradonačelnicima opština Kosova i g.Besnik Bislimi – ministrom Finansija i Transfera u Vladi Kosova, kako bi raspravljali o poslednjim pripremama za izradu Zakona o budžetu za 2020. godinu i nekim hitnim pitanjima budžeta vezana za kosovske opštine.

Na ovom forumu se takođe raspravljalo o problemima opština u vezi Kolektivnog ugovora, pitanju četvrtog opštinskog granta – za opštinske projekte, centralizaciji nabavke za razna snabdevanja i zastupanja opština u Komisiji za grantove.

Deo ovog sastanka bili su i zamenici gradonačelnika i opštinski direktor za budžet i finansije iz lokalne samouprave, a sa centralnog nivoa, bili su prisutni direktor za budžet Kosova, direktor trezora i predstavnik Centralne agencije za nabavke.

U ime Odbora AKO-a, sastanak je otvorio g.Imri Ahmeti, gradonačelnik opštine Lipljan koji je istakao da je ovaj sastanak organizovan inicijativom Ministarstva finansija, radi rešavanja nekih hitnih budžetskih pitanja vezanih za opštine  Kosova. U uvodnom izlaganju, gradonačelnik Ahmeti zahvalio je na radu i posvećenosti predsednika AKO-a, g.Agimu Veliu i pohvalio zbog novih angažovanja. Što se tiče teme sastanka, dodao je da ćemo se na ovom sastanku tretirati postupak formulisanja budžeta za 2020. godinu i inkorporiranje koda plata sa povećanjem, shodno Zakonu o platama, ali čekajući odluku Ustavnog suda, pitanje četvrtog opštinskog granta – za opštinske projekte, centralizaciju nabavki za razna snabdevanja, uticaj Kolektivnog ugovora na opštinske budžete i zastupanje opština u Komisiji za grantove.

Ministar Finansija i Transfera, g, Besnik Bislimi, istakao je da je ovaj sastanak veoma važan za Ministarstvo koje on vodi i tretiranje hitnih pitanja koja se odnose na opštinske budžete za 2020. i 2021. godinu. Glavno pitanje ovde je kod plata sa povećanjem u skladu sa Novim zakonom o platama i danas mi zajedno sa vama trebamo pronaći jedno rešenje u vezi sa  problematikama plata (bez oštećenja opštinskih budžetskih ograničenja) do stupanja na snagu Zakona o platama, nakon odgovora Ustavnog suda.

O navedenim temama, na ovom sastanku  diskutovali su i gradonačelnici i predstavnici opština g.Ramiz Lladrovci (Glogovac), Haki Rugova (Istok), Shpend Ahmeti (Priština), Bekim Jashari (Skenderaj), Ardian Gjini (Đakovica, Bashkim Ramosaj (Dečane), Fadil Krasniqi (Kosovo Polje), Kelmend Rexhepi (Klokot), Naim Ferati (Uroševac), Mazllum Qajani (Eljez Hana) kao i  predstavnici centralnog nivoa Salvador Elmazi – Departman za Budžet, Ahmet Ismajli – Departman Trezora, Behxhet Rukiqi – Centralna Agencija nabavke.

Nakon diskusija i debata, Savet gradonačelnika doneo je sledeće zaključke:

  1. Dodatna sredstva za povećanje plata, shodno novom zakonu, ostaće u jednom rezervnom fondu opština i nedodirljiva do odluke Ustavnog suda.
  1. Opštine podržavaju i pozdravljaju četvrti Vladin grant za investicije za opštine u opštinske projekte sa jasnim i sveobuhvatnim kriterijumima.
  1. Opštine zahtevaju da obaveze koje mogu proizići iz Sporazuma centralnog nivoa za Kolektivni ugovor, ne ostanu teret za opštinske budžete, već da se pronađe jedno prihvatljivo rešenje.
  1. Da se deblokira proces zapošljavanja civilnog osoblja u okviru dozvoljenih opštinskih kvota i važećih zakona.
  1. Da se promeni i decentralizuje postupak javnih nabavki za opšte nabavke.
  1. Opštine zahtevaju da njihovi Sporazumi i Memorandumi sa raznim ministarstvima, budu inkorporirani u budžet za 2020. godinu, kao i planiranja ministarstava o ulaganjima u opštine.

* Kompletan izveštaj sa diskusijama gradonačelnika i drugih, naći ćete u Biltenu AKO-a za mesec februar.