AKO DISKUTUJE SA MINISTROM FINANSIJA G. BEDRI HAMZA – O NACRTU- ZAKONA O FINANSIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVEBy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) danas je održala sastanak Saveta gradonačelnika, kome je prisustvovao i ministar Ministarstva finansija (MF) g. Bedri Hamza, kako bi disktovali u vezi Nacrta- zakona o lokalnnim finnasijama.

Predsednik AKO-a g. Agim Veliu, obavestio je prisutne da je preko mehanizama Asocijacije Kosovskih Opština za jedan duži period pokrenuto ovo pitanje, neophodnost izmene Zakona o finansijama lokalne samouprave. U prethodnim godinama u saradnji sa Kolegijumom za budžet i finansije i sa svim ostalim strukturama AKO-a, urađena je identifikacija nedostataka u postojećem zakonu i takođe AKO je razvila analize na osnovu kojih su određene i oblasti koje se trebaju izmeniti u zakonu.

Ove godine, Ministarstvo finansija je u postupku izmene Zakona o Finansijama lokalne samouprave i AKO je bila zastupljena u Radnoj grupi imenovanoj od ovog Ministarstva. Preporuke podnete od AKO-a, inkorporirane su u potpunosti u verziji Koncepta finalnog dokumenta usvojenog od Vlade Kosova.

Jedno od pitanja koje zahteva posebnu pažnju, bilo je ponovno razmatranje svih formula finansiranja koje će se predvideti zakonom, navodeći da će se opšti grant smanjiti sa 10 % na 9% zbog uvođenja granta za socijalne usluge i narednih godina plate za vatrogasce i tržišne inspektore, neće se procesuirati preko opština, jer su nadležnosti oko ovih usluga centralizovane. Takođe, osnovni kriterijumi za dodelu specifičnih grantova za obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge su izmenjeni i prilagođeni su zahtevima AKO-a. Kao glavni kriterijum je taj da će dodela granta za obrazovanje biti norma nastavnika, a ne broj učenika. Kriterijum za dodelu granta za zdravstvo, osim broja pacijenata, u troškove će se obračunati i analize pacijenata, jer analize pacijenata su stvorile veće troškove u poređenju sa posetama pacijentima. Dakle, možemo zaključiti da će kriterijumi predviđeni novim nacrtom zakona, biti unapređeniji nego što su u aktuelnom zakonu.

U svom izlaganju, ministar Ministarstva finansija g. Bedri Hamza – nakon što je zahvalio strukturama AKO-a i njenim predstavnicima u radnoj grupi na saradnji sa MF, na davanju preporuka za poboljšanje Zakona o Finansijama lokalne samouprave koji je od poesbne važnosti za funkcionisanje lokalne samouprave, on je takođe istakao da je veoma važno uspostavljanje specifičnog granta za socijalne usluge shodno otvorenom sistemu istog finansiranja kako za obrazovanje tako i za zdravstvo, takođe, u ovom nacrtu zakona predviđeno je da se jasnije definišu kriterijumi za dodelu posebnih grantova i ovom prilikom Vlada Republikee Kosova usvojila je administrativna uputstva predložena od resornih ministarstava. Takođe, ministar Hamza istakao je da kao rezultat prenosa budžeta i broja radnika sa lokalnog nivoa na centralni nivo, za centralizovane usluge, smanjiće se Opšti grant sa 10% na 9%,gde će ovo smanjenje imati neutralni efekat na budžet opština.

Nakon diskusija i debate, SAVET GRADONAČELNIKA, izašao je sa jednim stavom da se proizišli zahtevi uzmu u obzir od Ministarstva finansija tokom finalizacije ovog nacrta zakona, kao jedna verodostojna osnova koja izvire od samih opština, kao jedan od glavnih zakona za opštine i njihovo neophodno funkcionisanje u službi građana.