ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA ODRŽALA JE GODIŠNJU GENERALNU SKUPŠTINUBy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština održala je Godišnju Genrealnu Skupštinu kojoj su prisustvovali delegati iz opština Republike Kosova i gradonačelnici opština. Predsednik AKO-a, g.Agim Veliu otvorio je radni sastanak Skupštine i predstavio je prisutnima radnu agendu ovog sastanka, najvišeg organa Asocijacije Kosovskih Opština, koja je usvojena od strane učesnika.Generalna godišnja Skupština AKO-a, diskutovala je o godišnjim izveštajima o radu i o finansijskom izveštaju za 2018.godinu i razmotrila je tokom ove godine  Plan rada AKO-a za 2019.godinu  i pitanja lobiranje u ime interesa Asocijacije Kosovskih opština.

Tokom prezentacije Izveštaja o radu AKO-a za 2018.godinu, predsednik g.Agim Veliu, između ostalog, istakao je da “što se tiče rada AKO-a tokom 2018. godine, u svojstvu  predsednika, nastojaću da ukratko predstavim neke od najvažnijih realizovanih tačaka od strane  struktura AKO-a u službi interesa opština, jer su one opširnije opisane u nacrtu – Izveštaja o radu 2018.I tokom 2018. godine, Asocijacija Kosovskih Opština radila je na predstavljanju i zaštiti interesa opština, pružanju unapređenih usluga i poboljšanju opštinskog učinka, konsolidaciji i jačanju novih struktura AKO-a i dobrom finansijskom učinku. Ove aktivnosti se zasnivaju na Strateškom planu AKO za 2016-2020, Godišnjem planu 2018, kao i na zakonodavnoj agendi Vlade i Parlamenta, kao i na godišnjim prioritetima koje su utvrdile vodeće strukture.

AKO je bila uključena u zakonodavnoj agendi Vlade i Skupštine Kosova, kao deo radnih grupa u razmatranju nacrta zakona i drugih pravnih akata u izvršnoj vlasti i učestvovala je u parlamentarnim telima na sastancima i u nekoliko javnih rasprava, kako bi podržala pozicije i interese opština Republike Kosova.

AKO je adresirala oko 129 zahteva i preporuka na centralnom nivou, od kojih je 121 prihvaćeno  i rezultat njihovog inkorporiranja u pravne akte i u interesu opština iznosi 94%.

U ovom periodu lobiranja, AKO je bila usredsređena na:

  1. Nacrt zakon o davanju na korišćenje i razmenu opštinske nepokretne imovine;
  2. Nacrt zakona o javnim funkcionerima;
  3. Nacrt zakona o platama;
  4. Nacrt zakona o rudnicima i mineralima.
  5. Koncept u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave

AKO je nastavila da održava stalne kontakte i komunikaciju sa opštinama. Opštinama je poslato više od 90 različitih dokumenata, obaveštenja, izveštaja, povratnih odgovora, nacrta zakona, nacrta pravilnika, preporuka, stavova o predlozima itd.

Tokom 2018. godine AKO je učestvovala na velikom broju sastanaka različitih vladinih radnih grupa i parlamentarnih komisija u cilju davanja primedbi i predloga kao i tokom razmatranja zakonodavstva.

Između velikog broja aktivnosti lobiranja i zastupanja tokom 2018. godine, mnoge od njih na ad hoc / hitnoj osnovi detaljno su opisane u ovom izveštaju, gde sledeće uspešne teme lobiranja zaslužuju posebnu pažnju, jer direktno utiču na finansijska pitanja i pitanja upravljanja opština, kao što je peticija kao nova forma pritiska u lobiranju, milioni više evra za opštine od lobiranja AKO-a, rudnička renta 20%  dodeliće se opštinama u kojima operišu poslovanja, Nacrt zakon o javnim preduzećima, Nacrt zakon o davanju na korišćenje i razmenu opštinske nepokretne imovine. Uticanje AKO-a na Savet za ekonomski razvoj, Koncept dokument o Finansijama lokalne samouprave.

Saradnja sa partnerima AKO-a, pomogla je u lobiranju i zastupanju, kao i u realizaciji mnogih projekata u kojima su opštine direktno profitirale bilo od fondova, finansijske podrške, projekata u pružanju usluga, obuke, radionice, razmene iskustava itd. Partnerstvo AKO-a u različitim projektima povezano je sa sledećim glavnim aktivnostima:

– Projekat saradnje sa GIZ-om u oblasti komunalnih javnih usluga kao što su upravljanje otpadom i energetska efikasnost u opštinama,

– Zajednički projekti u oblasti lokalne uprave koje smo imali sa: OEBS (Opštinska transparentnost, Kolegijum pravnih službenika, Kolegijum za administraciju, Kolegijum za inspekciju),

– TEAM / USAID (Kolegijum za budžet i finansije, Kolegijum za nabavku, Kolegijum kadrovskih rukovodilaca),

– UN-HABITAT (Kolegijum za prostorno planiranje), – Saradnja sa OEBS-om u oblasti vladavine prava – Saradnja sa projektom Evropske komisije “Podrška implementaciji trećeg energetskog paketa, u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji koji sprovodi “GFA Consulting Group”.

– Saradnja u konkretnim projektima sa DEMOS-om, Evropskom komisijom, Savetom Evrope itd.

U izgradnji kapaciteta, na osnovu tačke 4.4 Strategije AKO 2016-2020 i visokog interesovanja izraženog od opština za razvoj kapaciteta, u januaru je AKO formirala Jedinicu za obuku. Jedinica za obuku je izradila nacrt Akcione strategije za period 2018-2021 i početni plan svojih aktivnosti. Pored toga, identifikovano je sedam potencijalnih modula obuke u bliskoj saradnji i konsultaciji sa članovima Kolegijuma AKO-a.

U smislu povećanja opštinskih kapaciteta, AKO je održala obuku za sve članove skupština opština. Obuke su organizovani u 5 regiona sa 9 modula. Više od 850 ljudi je učestvovalo na obukama za članove S.O.-ova u svakom modulu. Ove obuke su ocenjene od strane predavača  kroz formu procene i iz ove forme je rezultiralo da su članovi SO takođe tražili i druge obuke. Postoji više od 80 predloga za obuke članova S.O.

Takođe u oblastima i prioritetima utvrđenih od samih kolegijumi i u saradnji sa partnerima u 2018.godini, AKO je  organizovala različite obuke i različite radionice na kojima je učestvovalo preko 1800 učesnika, opštinski imenovani direktori, ali i opštinski službenici koji su odgovorni za određene oblasti delovanja u opštinama.

S druge strane, AKO je u potpunosti ispunila zakonske obaveze tokom 2018. godine. Održana je godišnja Generalna skupština, Odbor je održao 5 sastanaka i Savet AKO se sastao više od 5 puta tokom 2018. godine.

Na stručnim kolegijjumima, pored konsolidacije sa novim strukturama, svaki Kolegijum je održao najmanje 6 sastanaka, dok je održano više od 45 sastanaka predsedništva kolegijuma. Najmanje su razvijena dva stava za svaki Kolegijum tokom 2018. godine – istakao je između ostalog predsednik Veliu u svojoj prezentaciji upućenoj Generalnoj skupštini AKO-a.

U svom izlaganju g. Naim Ismajli – gradonačelnik opštine Štimlje istakao je da se slaže sa izlaganjem predsednika i možemo oceniti da je AKO postigla svoju zrelost u lobiranju za interese i usluge za opštine, kao i za predstavljanje na međunarodnoj areni.

Kao jedan od rukovodilaca Asocijacije, poznata mi je činjenica da je AKO model u jugoistočnoj Evropi i često smo pozvani da predstavimo naša dobra i uspešna iskustva kao organizacija koja predstavlja opštine jedne zemlje.

Štaviše, gradonačelnik Ismajli je naglasio da smo iz izveštaja iz 2018 razumeli da je 94% naših preporuka inkorporirano u pravne akte centralnih institucija i to je stvarna cifra u odnosu na rad i posvećenost Asocijacije Kosovskih Opština. U tom smislu, on je naglasio Zakon o platama, Zakon o korišćenju i razmeni opštinske nepokretne imovine, što je  bio neosporan rad već godinama.

Govoreći o izazovima ove godine, gradonačelnik Ismajli naveo je neka pitanja koja bi trebalo postaviti dalje lobiranje i aktivnosti kao što je pravo opština za reviziju budžeta tokom godine koja imaju veliki uticaj na opštine, omogućavajući strukturiranje opštinskih budžeta u skladu sa potrebama opština i našim građanima, problemi dogovora resornih ministarstava sa određenim sindikatima u kojima će se njihove odluke sprovoditi na opštinskom nivou, problem centralizacije nekih usluga od centralnih institucija za nabavke kao što su sertifikati, zatim finansiranje ad hoc projekata nekih ministarstva po opštinama itd. Na kraju, gradonačelnik je još jednom zahvalio Odboru AKO-a i izvršnom osoblju AKO-a za obavljeni posao, zatim našim partnerima, kao SDC itd. na datoj podršci za naš rad.

G.Kshafer Tahiri – gradonačelnik opštine Vučitrn, zahvalio je ovom prilikom AKO-u na obavljenom poslu tokom 2018. godine. Gradonačelnik Tahiri je rekao da cenimo saradnju koju je imao sa nama i nadamo se da će se ovaj tempo nastaviti i ove godine i u budućnosti. Jedno pitanje koje treba da se nastavi jesu projekti međuopštinske saradnje za koje verujemo da će se Asocijacija  i dalje angažovati, jer ovu organizaciju vidimo kao jedina vrata koja nas podržava kao opštine.

Delegati Generalne skupštine AKO-a su nakon diskusija, jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu AKO i Finansijski izveštaj za 2018. godinu.

U međuvremenu, izvršni direktor g. Sazan Ibrahimi  ukratko je predstavio ovogodišnji plan rada i forme lobiranja u interesu opština Kosova, koji je dobio odobrenje delegata Generalne skupštine AKO-a. G.Ibrahimi je predstavio četiri cilja plana za 2019. godinu i nacrte zakona koje će Asocijacija Kosovskih Opština sa posebnim naglaskom ove godine fokusirati na lobiranje u pravcu interesa lokalne vlasti na Kosovu.

Na ovom godišnjem sastanku, razgovarano je i o drugim pitanjima vezanim za lokalnu upravu na Kosovu.