“Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktikante za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja”By: Genc Namani

Comments: 0

Mreža Asocijacija lokalnih organa u Jugoistočnoj Evropi- NALAS obaveštava sve svoje članove da je najzad objavila na svojoj službenoj stranici Priručnik za lokalizaciju ciljeva o održivom razvoju  (SDG-ovi). Ovaj takozvani priručnik “Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktikante za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja” izrađen je u saradnji sa GIZ-om i služiće svim opštinama u regionu.

U 2015.godini, zemlje članice OUN-a, usvojile su Agendu 2030 za Održivi razvoj i ciljeve održivog razvoja (SDG) zajedno sa načelima sprovođenja, koja zastupaju viziju za svet koju mi treba da nastojimo da preobrazimo do  2030 godine.

Ovih 17 ciljeva zajedno sa 169 ciljeva, pokrivaju jedan širi deo sektorskih politika. Lokalne i regionalne Vlade odigrale su jednu važnu ulogu u određivanju SDG-ova, sprovodeći uspešnu kampanju za Gradove i Održive zajednice (SDG 11) i za međunarodno priznanje glavne uloge lokalnog i regionalnog upravljanja za održivi razvoj. Ciljevi održivog razvoja Agende 2030 trebaju se postići na globalnom nivou, nacionalnom i lokalnom. Uspeh ove ambiciozne agende zavisi od aktivnog uključivanja svakog nivoa upravljanja i jednog velikog broja zainteresovanih stranaka. Okvir SDG-ova zajedno sa određivanjem objektiva i ciljeva treba se prilagoditi konkretnim situacijama i specifičnim potrebama, kako  bi se stvorile  beneficije za ljude i njihove uslove življenja. Ovaj proces  uzimanja u obzir lokalnog nivoa u ispunjenju Agende 2030, jeste onaj koju mi zovemo  “Lokalizacija  SDG-ova”. Lokalizacija se odnosi na to, kako SDG-ovi mogu pružiti jedan kadar za politiku lokalnog razvoja i kako  lokalne i regionalne vlasti, mogu podržati postizanje SDG-ova putem radnji  odozdo na gore. Sa ovog  aspekta, kapaciteti opštinskih struktura za sprovođenje Agende 2030 i za monitorisanje ispunjenja  SDG-ova na lokalnom nivou kao i uključivanje javnih aktera, privatnih i civilnog društva, su odlučujući.

Ovaj priručnik je izrađen da posluži upravo za ovaj cilj, da pomogne praktikantima na opštiskom nivou da poboljšaju svoja znanja u vezi važnosti Agende 2030  i SDG-ova na  lokalnom nivou, kako bi  povećali svoje kapacitete i kako bi postali promoteri SDG-ova i kako bi bili u stanju da informišu ostale zainteresovane stranke.

Priručnik pruža ključne informacije u vezi SDG-ova, pojašnjava ulogu opština u njihovom sprovođenju i razmatra sredstva svesnosti koja opštine mogu upotrebiti kako bi SDG-ove doveli što bliže svojim građanima. Priručnik takođe pruža jedan set primera iz regiona i šire koji ilustruju šta su opštine uradile za promovisanje SDG-ova i kako je ovo uticalo na njihovo blagostanje.

Priručnik takođe pruža jedan savet za integrisanje SDG-ova u lokalnoj strategiji i pojašnjava ulogu  koju  Asocijacije Lokalnih vlasti i  NALAS igraju u mobiliziranju opština za postizanje SDG-ova.

O podrobnijim informacijama i ostalim detaljima možete se pozvati na izveštaj na linku http://www.nalas.eu/News/SDGs_Handbook u formatu PDF.