PREDSEDNIK AKO-a AGIM VELIU: NACRTI ZAKONA, IZRAĐENI BEZ OPŠTINA IMAĆE POTEŠKOĆE U NJIHOVOM SPROVOĐENJUBy: Genc Namani

Comments: 0

Na prvom konsultativnom sastanku za 2019.godinu, između Vlade Kosova i gradonačelnika opština Republike Kosova, diskutovano je o lokalnom ekonomskom razvoju koji je u isključivoj nadležnosti opština i prioritetima Vlade Kosova za 2019.godinu.
Govoreći na ovom sastanku, Premijer Republike Kosovëa g.Ramush Haradinaj, govorio je oko prioriteta Lokalnog ekonomskog razvoja za opštine Kosova. On je istakao da znajući važnost diskusije o ovoj temi sa opštinama, ovaj lokalni ekonomski razvoj u isključivoj je nadležnosti opština, u svojstvu Premijera države, želim da o ovoj temi zajedno diskutujemo kako bi smo postavili prioritete i orijentacije za 2019.godinu. Tokom 2018,godine, Vlada je preduzela sve radnje za uspostavljanje zakonske osnove za održiv opštinski razvoj; kao i kreiranje politika za lokalni ekonomski razvoj, procesuirajući u Skupštinu “Nacrt-zakon o Davanju na korišćenje i razmenu opštinske nepokretne imovine”; kao i usvajajući “Vladinu petogodišnju strategiju za Lokalni ekonomski razvoj”, kao jedan dokument –vodič za održiv lokalni razvoj; povećanje finansijske održivosti opština; Privlačenje inostranih investicija; jačanje lokalne ekonomije putem investiranja u ljudski kapital kao i iskorišćavanje opštinskih resursa u funkciji održivog lokalnog ekonomskog razvoja.
Predsednik Asocijacije Kosovskih Opština (AKO) g.Agim Veliu, govoreći na ovom sastanku, u ime opština Republike Kosova, istakao je da govorim u ime AKO-a, mehanizam koji zastupa i štiti interese opština i dozvolite mi da pokrenem nekoliko pitanja koja se odnose na Lokalni ekonomski razvoj.
Kao što je naglašeno, i ovaj sastanak Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj, Asocijacija Kosovskih Opština pozdravlja usvajanje u prvom čitanju Nacrt-zakona za davanje na korišćenje i razmenu opštinske imovine u Skupštini Republike Kosova. Trebam da naglasim da su sve preporuke opština inkorporirane u finalnom nacrtu-zakona, zahvaljujući dobroj saradnji sa MALS-om i Parlamentarnom komisijom za lokalnu samoupravu i nadamo se da će se nakon stupanja na snagu ovog zakona, situacija oko Lokalnog ekonomskog razvoja pozitivno promeniti. Donošenje amandmana na ovaj zakon, bio je zahtev opština, jer sprovođenje aktuelnog zakona bilo je veoma teško, a što je najvažnije bilo je veoma teško i privlačenje inostranih investitora za investicije po opštinama.
Takođe, mi kao Odbor Asocijacije, na jučerašnjem sastanku diskutovali smo i o Zakonodavnoj strategiji za 2019.godinu gde smo evidentirali nacrte zakona u kojima će opštine Kosova, preko Asocijacije učestvovati u radnim grupama za izradu ovih nacrta-zakona. Od 74 nacrta-zakona koji su predviđeni u zakonodavnoj strategiji, Asocijacija će podneti zahtev kako bi učestvovala u izradi ili donošenju amandmana na 21 nacrt-zakona. Neki od ovih nacrta zakona imaće direktan uticaj na ekonomski razvoj.
Asocijacija Kosovskih Opština samo je dostavila preporuke što se tiče Zakona o javno-privatnom partnerstvu i Zakona o šumama, zakoni koji se direktno odnose na lokalni ekonomski razvoj. Sve naše preporuke inkorporirane su u ova dva nacrta-zakona, to je potvrđeno na zadnjem sastanku Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj i verujemo da će se nakon njihovog usvajanja, klima investicija u opštinama povećati. Naši zahtevi su da se decentralizuju procedure za ugovorne odnose za javno-privatno partnerstvo i imovine koje se administriraju od Agencije za šume, a koje se ne iskorišćavaju, da se vrate opštinama za administriranje ili da se izdaju na korišćenje za javni interes.
Osim ovih zakona, zahtevamo da što pre Ministarstvo životne sredine i Prostornog planiranja, procesuira izradu pet (5) administrativnih uputstava koja se odnose na početak procesa legalizacije nelegalne gradnje. Naglašavajući da je zakon za legalizaciju nelegalne gradnje usvojen krajem avgusta 2018 godinu i još uvek nije započelo njegovo sprovođenje, zbog nedostatka ovih administrativnih uputstava.
Postoji jedan značajan broj nacrta zakona koji su predviđeni u zakonodvanoj strategiji za izradu, a koji imaju neposredni uticaj na Lokalni ekonomski razvoj i bez uključivanja Asocijacije u njihovoj izradi, implementacija će biti veoma teška. Jedan od njih jeste i Nacrt-zakon o lokalnim finansijama, gde ako se ovaj nacrt zakon izradi bez učešća Asocijacije, onda treba da naglasim da će implementacija biti nemoguća. Preporuke koje su date i koje će se ubuduće davati tokom izrade ovog nacrta-zakona, biće veoma značajne za opštine.
Ostali nacrti-zakona koji će se izraditi, imaće veoma veliki uticaj na lokalni ekonomski razvoj, jeste i Nacrt-zakona o javnoj imovini, nacrt zakona o građevinskim zemljištu, nacrt zakon o inspekciji, nacrt-zakona o ekonomskim zonama, nacrt-zakona o turizmu itd. Dakle, molim da se preporuke koje dolaze od opština Kosova preko Asocijacije, uzmu u obzir, jer problemi oko Lokalnog ekonomskog razvoja su po našim opštinama.
Mi kao Asocijacija, ali kao i opštine, imamo saznanja da se odluke o davanju imovine od KAP-e opštinama Kosova, nalaze u Ustavnom sudu i čekamo odluku Ustavnog suda i sve prethodne odluke su suspendovane, međutim ovo neće moći da spreči Vladu da imovine administrirane od ostalih državnih agencija, da se prenesu opštinama na upravljanje ili na dugoročno korišćenje.
Verujemo da će jedna veća saradnja između Asocijacije i Vlade Republike Kosova rezultirati i za jedan napredniji lokalni ekonomski razvoj – istakao je između ostalog predsednik AKO-a g.Agim Veliu.
Na ovom sastanku, diskutovali su i gradonačelnici opština o različitim pitanjima koja se odnose na lokalni ekonomski razvoj.