GRADONAČELNICI OPŠTINA I ZAKONODAVCI DISKUTUJU O NACRTU ZAKONA O DAVANJU I RAZMENU OPŠTINSKE NEPOKRETNE IMOVINEBy: Genc Namani

Comments: 0

GRADONAČELNICI OPŠTINA I ZAKONODAVCI DISKUTUJU O NACRTU ZAKONA O DAVANJU I RAZMENU OPŠTINSKE NEPOKRETNE IMOVINE

U okviru saradnje između lokalnih i centralnih institucija, danas je održan sastanak Saveta gradonačelnika opština u okviru Asocijacije Kosovskih Opština sa članovima parlamentarne komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije, gdje je razmatran nacrt zakon o davanju na korišćenje i razmenu opštinske nepokretne imovine.
Otvarajući ovaj sastanak, predsednik AKO-a g.Agim Veliu istakao je da “Asocijacija Kosovskih Opština” visoko ceni ovaj sastanak između gradonačelnika opština i parlamentarne komisije za javnu administraciju, lokalnu upravu i medije, koji uključuje institucionalnu saradnju između dva nivoa upravljanja u procesu izrade podzakonskih akata koji će direktno uticati na živote naših građana.
Na ovom sastanku raspravljaćemo o Nacrtu zakona o davanju na korišćenje i razmenu opštinske nepokretne imovine nakon prolaska u prvom čitanju u Skupštini Kosova i neke promene koje su se desile u ovom Nacrtu zakona.
Izmene koje smo zahtevali kao Asocijacija Kosovskih Opština u ovom zakonu imale su samo jedan cilj da promene budu sadržajne kako bi postojao napredak u lokalnom ekonomskom razvoju i kako bi imalo uticaja na smanjenje nezaposlenosti na nivou Kosova. To nikako ne bi trebalo shvatiti da smo protiv bilo koje institucije ili njihove aktivnosti koja se inkorporira samo u ovaj pravni akt. Ovde su i gradonačelnici koji će primeniti ovaj zakon u praksi, ali dozvolite mi da prvo iznesem neke od naših početnih zabrinutosti.
Prvo, član 11 – Pregovaranje o ponudama od strane gradonačelnika opštine- sada nije u Nacrtu zakona. Gradonačelnik opštine ima pravo bez početka/razvijanja preliminarnih procedura da sam pregovora o ponudama dostavljenih od zainteresovanih stranaka i da podnese finalni predlog za davanje na korišćenje opštinsku nepokretnu imovinu, za konačno odobrenje od strane Skupštine opštine.
Ovo je bila preporuka AKO-a, koja je bila deo nacrta-zakona do pre podnošenja u Vladi, ali je uklonjena u poslednjem trenutku, i nacrt-zakon je poslat Vladi bez ovog člana, koji je u potpunosti promenio orijentaciju i duh nacrta zakona, jer mi smatramo da će pregovori dati daleko veće mogućnosti potencijalnim investitorima. Bez ove klauzule, zakon ne donosi nikakvu promenu, niti daje opštinama potreban pristup ekonomskom razvoju, tako da smo reagovali i tražimo vraćanje ovog člana u nacrt zakon. Razgovarali smo sa predstavnicima Vlade i rečeno nam je da je to tehnička greška i AKO je to prihvatila kao takvu.

Drugo, član 20 – Dodela opštinske nepokretne imovine u posebnim slučajevima – to je sada u nacrtu- zakona.
Ovde u tački 1.1. – Kada se zahtev za davanje na korišćenje podnosi od centralnih institucija Republike Kosova, zahtev treba biti adresiran od strane titulara- rukovodioca dotične institucije. Ali nije precizirao za koje slučajeve centralne institucije mogu podneti takav zahtev, bez poštovanja procedura konkurisanja, dakle, AKO zahteva da se odredi slučaj i da se odredi svrha ili da se ukloni u potpunosti.
Zatim, kod člana 26 – Pravo opštine za prenos u vlasništvo nepokretne imovine administrirane od Kosovske agencije za privatizaciju – sada je u nacrtu zakona.
U tački 3.2. Izjava o načinu kompenzacije dela u iznosu od 20% vlasničkog kapitala i 5% od takse za upravljanje i ostalih administrativnih rashoda, Asocijacija Kosovskih Opština zahteva da pokrivanje ove nadoknade preuzme Vlada kao obavezu, a nikako da ostane na teret opština, pošto je jedna velika budžetska implikacija za finansijske kapacitete opština.
Poštovani zakonodavci, ovo su samo neke od početnih tačaka za otvaranje rasprave i uz pomoć i predloge i gradonačelnika opština, verujem da možemo izaći sa zaključcima kako bi se oni inkorporiraju ili izmenili u Nacrtu-zakona sa finalnim ciljem da od dopune izmene postaknemo dalji lokalni ekonomski razvoj – istakao je između ostalog predsednik Veliu koji je zahtevao od gradonačelnika opština da diskusije budu sadržajne i da se tačno adresiraju potrebe i zahtevi lokalne uprave u Republici Kosova.
Gradonačelnici opština izneli su probleme sa kojima se suočavaju prilikom davanja imovina na korišćenje i razmenu za investitore koji su izrazili interesovanje da investiraju. Šta više, problemi koji se pojavljuju sa društvenom imovinom su povezani i sa Kosovskom agencijom za imovinu i Agencijom šuma Kosova i Agencijom šuma Kosova, koje ne uzimaju u obzir zahteve opština iako se za te imovine izrazilo javno interesovanje. Tokom sastanka diskutovalo se posebno o članovima 11, 20 i 26, ne izuzimajući i ostale članove koji se odnose na rešavanje problema, bespotrebne birokratije, imajući u obzir i konflikte interesa tokom dodele imovine na korišćenje i razmenu.
Predsedništvo i članovi Parlamentarne komisije za javnu administraciju, lokalnu upravu i Medije bili su veoma konstruktivni i koooperativni, zahtevajući da se obave i sastanci ubuduće, kako bi ova vrsta poslužila i pomogla opštinama da realizuju svoje strategije za lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje svojih građana. Takođe, oni su zahtevali od AKO–a da istraže dobre prakse iz zemalja u regionu, kako bi se tookom izrade i donošenja amandmana na zakon preuzele ove dobre prakse.
Na sastanku između gradonačelnika opština članova Parlamentarne komisije za javnu administraciju,lokalnu upravu i Medije, zaključeno je da:

1. AKO kontaktira NALAS kako bi preuzela prakse zemalja u regionu u vezi zakonodavstva na snazi o davanju na korišćenje i razmenu nepokretnih imovina.
2. Da opštine iznesu svoje predloge u pisanoj formi (izmene članova) do srede 3 oktobra 2018, pošto zakonski rok između prvog i drugog slušanja iznosi šesdeset (60) dana.
3. Da AKO održi sastanke i sa drugim zainteresovanim strankama kao što je Kosovska agencija za imovinu (KAI), Agencija Šuma Kosova (AŠK) i Katastaska agencija Kosova.