Kolegijum za administraciju predstavlja jedan mehanizam koji obuhvata sve direktore opštinskih uprava u Republici Kosova i koji tretira pitanja iz njihovih delatnosti.Kolegijum daje mišljenja, preporuke i predloge za različite institucije. Takođe pruža različite modele funkcionisanja rada ovog opštinskog sektora i ohrabruje preraspodelu dobrih praksi unutar i izvan zemlje.Pitanja i važni zahtevi iz delokruga Kolegijuma koja se mogu razmotriti na njegovim sastancima su:
1.Stručna pomoć koja će se pružiti gradonačelniku, Skupšitni i pomoćnim mehanizmima (komitetima) u vezi procesa donošenja odluka;
2.Pomoć u sprovođenju zakona, naređenja, instrukcija, odluka koje se odnose na rad direkcija, Kolegijuma ili Asocijacije Kosovskih Opština, ako nije drugačije predviđeno;
3.Pomoć ili davanje doprinosa u radnim grupama, za izradu zakonodavstva ili ostalih usluga u zavisnosti od potreba Kolegijuma, opštine ili Asocijacije Kosovskih Opština;
4.Saradnja sa ostalim kolegijumima, institucijama Republike Kosova;5.Saradnja sa domaćim i međunarodnim partnerima, kolegijumima, opštinama i Asocijacijom Kosovskih Opštinama itd.

 

Plan rada Kolegijuma za Upravu