ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA OBJAVILA JE STUDIJU O “HITNIM POTREBAMA I DRUŠTVENO EKONOMSKOM UTICAJU COVID-19 NA LOKALNU UPRAVU NA KOSOVU”By: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) objavila je Studiju „Hitne potrebe i društveno -ekonomski uticaj Covid-19 na lokalnu upravu na Kosovu“. Ova studija je sprovedena u periodu maj-jul 2020.godine.

Studija je imala za cilj da identifikuje poteškoće sa kojima se suočavaju opštine tokom širenja pandemije COVID-19, mere preduzete od ovih potonjih za upravljanje ovom situacijom, saradnja sa centralnim nivoom i AKO, kao i hitne potrebe opština da prevaziđu društveno –ekonomske posledice od širenja pandemije COVID-19.

Za potrebe ove studije sprovedeno je ukupno 255 polustrukturisanih intervjua i osam (8) grupa fokusiranih na diskusiju. Dok su intervju obuhvatili kako gradonačelnike tako i opštinske direktore, fokusirane grupe za diskusiju održane su samo sa opštinskim direktorima. Studija je obuhvatila 34 opštine na Kosovu, članice AKO-a.

Glavni nalazi Studije:

• Ograničeni budžet i nedostatak zaštitnih mera kao što su maske za lice, rukavice i sredstva za čišćenje ruku, pominjani su kao glavne poteškoće sa kojima se suočila većina opština od širenja pandemije Covid-19. Ostale poteškoće uključuju nedostatak medicinskog osoblja, tehnologije za sprovođenje učenja na mreži, zabranu razvoja određenih ekonomskih aktivnosti itd.
• Većina predstavnika opština (57%) izjavila je da su u određenoj meri spremni da se izbore sa takvom pandemijskom situacijom.
• Općenito, mere koje su preduzele opštinske direkcije za upravljanje situacijom stvorenom od pandemije Covid-19 uključivale su dezinfekciju opštinskih objekata i javnih površina, opremanje osoblja zaštitnim merama, smanjenje broja osoblja i rotacijski posao. Takođe je u svim opštinama uspostavljen vanredni krizni štab.
• Ostale mere koje su preduzele posebne direkcije bile su izdvajanje budžeta, izrada paketa za ekonomski oporavak, pružanje informacija o odlukama vlade za preduzeća i lokalnu zajednicu, distribucija prehrambenih i higijenskih paketa porodicama u potrebi, i tako dalje.
• Većina predstavnika opština (71%) izjavila je da je sarađivala sa svim resornim ministarstvima / institucijama na centralnom nivou tokom širenja pandemije Covid-19, a 55% njih je “veoma / donekle zadovoljno” ovom saradnjom.
• Više od polovine opštinskih direktora (57%) u ovoj studiji je sarađivalo sa AKO, dok je većina njih (82%) bila “donekle / vrlo zadovoljna” ovom saradnjom. Saradnja gradonačelnika i AKO-a bila je još veća (66%).
• Hitne potrebe su se menjale u skladu sa specifičnostima opštinskih direkcija. Međutim, dve zajedničke hitne potrebe za većinu opštinskih direkcija bile su potreba da se osmisli paket ekonomskog oporavka i dodeljivanje fonda za vanredne situacije.
• Ostale hitne potrebe uključuju: nedostatak zdravstvenog osoblja, nedostatak tehnoloških sredstava za učenje na daljinu, tačne upute za dezinfekciju javnih prostora, puteva i urbanih područja itd.
• Obezbeđivanje mera zaštite, sredstava podrške i subvencija za različita preduzeća, spomenuto su kao mere koje mogu preduzeti i donatorske organizacije, institucije za davanje zajma i razna udruženja, koja bi pomogla u upravljanju i prevazilaženju trenutne situacije u opštinama.
• Konačno, prema većini opštinskih direktora (70%), njihovim službenicima je potrebna izgradnja kapaciteta / obuke o različitim temama kao što su upravljanje vanrednim situacijama, kao što je pandemija Covid-19, planiranje budžeta za vanredne situacije, obuka za realizaciju online usluga i obuke u kojima je većina (78%) preferirala da učestvuje kroz fizičko učestvovanje, u poređenju sa učešćem putem online platformi. Studiju, koju je osmislila Asocijacija Kosovskih Opština, podržao je Švajcarski Ured za saradnju na Kosovu (SDC), a u ime AKO-a izradio je UBO Consulting.